GDPR

Jag ger härmed mitt samtycke till att SHRIRO Australia PTY Ltd. inhämtar och ger vidare mina personuppgifter till Witt Hvidevarer A/S, som lagrar och behandlar mina personuppgifter i syfte att sända mig ett Everdure® Premium Tool Kit.


Uppgifter, som krävs inkluderar namn, adress, epost, telefonnummer samt uppgifter om köpet. Uppgifterna kommer att lagras på SHRIRO Australia PTY Ltd. Server i Australien tills 15/08-2019, varefter upgifterna blir raderade, samt i Witt Hvidevarer A/S bokföringssystem i 5 år enligt Bokföringslagens §10 stk. 1. Uppgifterna kommer inte att användas i marknadsföringssyfte.


Information om vår behandling av dina personuppgifter.


1. Dataansvarig

Witt Hvidevarer är dataansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit om SHRIRO. Du finner våra kontaktuppgifter nedan.
Witt Hvidevarer A/S
Gødstrup Søvej 9
DK-7400 Herning
Danmark
CVR-nr.: 2098 1075
Tel.nr.: +45 7025 2323
Mail: info@wittsverige.se


2. Syfte och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
Syftet med insamlingen av personuppgifter är endast att skicka ett Everdure® Premium Tool Kit. Dina personuppgifter kommer inte att användas i marknadsföringssammanhang.
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer EU's dataskyddsförordning från 27 april 2016 artikel 6 punkt b.


3. Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar vanliga personuppgifter om dig och dessa inkluderar:
Namn, adress, e-post, telefon och inköp information.


4. Mottagare eller kategorier av mottagare

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part och data kommer inte att överföras till tredje länder, däribland USA.


5. Var dina uppgifter kommer från

Witt Hvidevarer A/S inhämtar inte ytterligare uppgifter om dig, förutom de uppgifter som du själv skriver in i formuläret för att få ett Everdure® Premium Tool Kit.


6. Förvaring av dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i 5 år enligt danska bokföringslagens § 10 stk. 1.


7. Rätten att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår ovan i punkt 1.
Om du väljer att återkalla ditt samtycke, påverkar detta inte lagenligheten av vår behandling av dina personuppgifter med bakgrund av ditt tidigare samtycke och fram till återkallningen. Om du återkallar ditt samtycke, kommer det därför först att gälla vid denna tidpunkt.
Rätten till Everdure® Premium Tool Kit bortfaller vid återkallning av samtycke, då vi därefter inte har möjlighet att skicka tillbehörssetet då vi inte har namn och adress.


8. Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen en rad rättigheter i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig. Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta oss.
Rätt att se information (rätt till tillgång)
Du har rätt att få insikt till de uppgifter som vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare upplysningar.
Rätt till korrigering (rättelse)
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade.
Rätt att ta bort
I speciella tillfällen har du rätt att få borttaget information om dig, innan tidpunkten för vår vanliga generella borttagning inträffar.
Rätt till begränsning av behandling
Du har vid vissa tillfällen rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade. Om du har rätt till att få begränsad behandling, kan vi framöver endast behandla uppgifterna - bortsett från sparande - med ditt samtycke, eller med hänsyn till att rättskrav kan bestämmas, görs gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.
Rätt till invändning
Du har vid vissa tillfällen rätt att invända mot vår eller laglig behandling av vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter till direkt marknadsföring.
Rätt att transmittera upplysningar (dataportabilitet)
Du har vid vissa tillfällen rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format samt att få överfört dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du finner på www.datainspektionen.se.


9. Klagomål till datainspektionen

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, om du missnöjd med det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter. Du finner kontaktinformation på www.datainspektionen.se.

Scroll To Top